Sat - Kirala ile Nakit Akışını Düzeltin

Kamuoyunda sell and leaseback ya da sat ve geri kiralama olarak bilinen yöntem sağladığı vergi avantajları ve uzun dönemli finansman avantajları dolayısıyla şirketlerin hem bilançodeğerlerini düzeltme de hem de finansman sağlamada sıklıkla tercih edilen bir uygulamadır.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan 6728 sayılı Kanun’da sat ve geri kirala işlemlerinin vergilendirilmesinde değişiklikler sözkonusu. 

Öncelikle, taşınır mallar da sat ve geri kirala işlemindeki vergi avantajlarından faydalanabilecektir. Finansal kiralama şirketleri yanında, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları ile yapılan sat geri kirala işlemleri de istisna kapsamına alınmıştır. Bu kurumların, bizzat kiracıdan satın alıp, geri kiraladığı her türlü taşınır ve taşınmazlar için hem satışta hem kiralamada KDV istisnası söz konusu. İşlemden doğan kâr da kurumlar vergisinden istisnadır. Önemli bir değişiklik, sat ve geri kirala işlemi ile bu kurumlara devredilen her türlü taşınır ve taşınmaz malların edinilmesinde ödenen ve devir tarihine kadar indirim yoluyla giderilemeyen KDV, devrin yapıldığı hesap dönemine vergi matrahının tespit ederken gider olarak düşülebilecektir. 

Bilançolarında kredi borçlarını uzun döneme yaymak isteyen şirketler, mutlaka bankalarını SAT-KİRALA konusunda sıkıştırmalılar, çalıştırmalılar. 

Sat ve geri kirala işlemi kapsamında kanunda sayılı şirketlere satıştan doğan kârlar kurumlar vergisine tabi olmamaya devam edecektir. Şirketler taşınmazın yeni bilanço değeri üzerinden amortisman ayırdığında, bunun tamamını gider kaydetmeyip, bilanço pasifindeki fondan düşeceklerdir. Bu da şirketlerin kurumlar vergisi açısından daha az amortisman gideri kaydetmesi anlamına gelmektedir. 

Sat ve geri kirala yöntemi ile bir finansal kiralama şirketine satılıp, tekrar satın alınan taşınmazın sonrasında üçüncü kişi veya kuruma satılması durumunda kurumlar vergisine tabi kazancın hesabında finansal kiralama şirketine satış öncesi net bilanço aktif değeri ile bu taşınmaz için ayrılan amortisman tutarları dikkate alınacaktır. Yani finansal kiralama şirketine satışta, taşınmazın net aktif değeri 1.000.000 TL ise, ilerideki üçüncü kişiye yapılacak herhangi bir satışta bu maliyete göre kar hesaplanıp vergilendirilecektir. 

Nakit akışı bozulan şirketler, borçlarını uzun döneme yaymak için ipotekli dahi olsa taşınır ve taşınmazlarını Sat-KİRALA yöntemiyle finansmana dönüştürüp 6-12 ay nefes almalıdır. 

10 Ağustos 2016